Zásady ochrany osobných údajov

Cofficon s.r.o., IČO: 52711331, so sídlom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 147349/B, IČO: 52711331, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý prevádzkuje internetový obchod www.cafefrei.sk (ďalej len ako „e-shop“) dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate.

Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mail: info@cafefrei.sk

Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť vašich osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, v prípade ochrany našich právnych záujmov, v prípade potreby plnenia zmluvy (kuriér, poštová preprava a podobne) s čím vyjadrujete súhlas.

Článok I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov a ich voľným pohybom spoločnosťou: Cofficon s.r.o., IČO: 52711331, so sídlom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 147349/B.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov je dobrovoľný. Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť ich vymazať.

Článok II. Informačná povinnosť

Správca osobných údajov a osobou zodpovednou za osobné údaje je: Cofficon s.r.o., IČO: 52711331, so sídlom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 147349/B, e-mail: info@cafefrei.sk, t: 0917 232 584.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od vás alebo od tretích osôb (orgány súdnej moci, orgány štátnej moci na základe rôznych súdnych a iných rozhodnutí ako napríklad súdny exekútor, sociálna poisťovňa a podobne).

Vaše osobné údaje sú spracované zákonným spôsobom na základe právneho základu, ktorým je:

 • plnenie zmluvy dotknutej osoby (nákup tovaru a služieb, od jeho objednania, doručenia, vrátenia až po reklamačné konanie);
 • registrácia a prevádzkovanie užívateľského účtu dotknutej osoby na e-shope Prevádzkovateľa;
 • marketingové účely Prevádzkovateľa (zasielanie newsletteru, e-mailové ponuky, telemarketing);
 • plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle zákonných predpisov;
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa (CCV záznamy);
 • súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov;

Prevádzkovateľ spracováva tieto kategórie osobných údajov s následnou dobou a účelom spracovania:

 • fakturácia (adresa, číslo bankového účtu, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko), s účelom spracovania: vybavenie fakturácie, s dobou spracovania: po dobu, ktorú ukladá zákon v platnom znení (10 rokov);
 • objednávka na e-shope (adresa, číslo bankového účtu, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko), s účelom spracovania: vybavenie a doručenie objednávky, s dobou spracovania: 10 rokov;
 • reklamácia (adresa, číslo bankového účtu, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko), s účelom spracovania: vybavenie reklamácie a plnenie zákonných povinností, s dobou spracovania: 2 roky od skončenie reklamácie;
 • odber newsletteru (adresa, číslo bankového účtu, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko), s účelom spracovania: marketing, s dobou spracovania: neobmedzene, pokým nebude odvolaný súhlas dotknutou osobou;
 • užívateľské konto e-shopu (adresa, email, telefónne číslo, meno a priezvisko) s účelom spracovania: marketing spracovania, sledovanie zásielky, s dobou spracovania: 10 rokov;
 • kamerové záznamy z predajne Prevádzkovateľa (záznam kamerového systému – audio, video, fotografie) s účelom spracovania: bezpečnostné zabezpečenie predajne Prevádzkovateľa, s dobou spracovania: 30 dní;
 • webové stránky – súbory protokolov: ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí: vaša Adresa IP, otváraná stránka nášho webu, kód odpovede http, identifikácia vášho prehliadača. Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany;
 • cookie: keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok;
 • analytické nástroje: webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu potrebnú na naplnenie účelu, po dobu, ktorú ustanovuje platný právny predpis alebo kým nepríde k ich odvolaniu zo strany dotknutej osoby.

Príjemcovia osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ a jeho oprávnené osoby;
 • zmluvní sprostredkovatelia (prepravcovia, kuriéri);
 • súdy, OČTK, súdni exekútori, orgány štátnej a verejnej moci;
 • iné oprávnené subjekty;

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza. Nedochádza k profilovaniu a k automatizovanému spracovaniu osobných údajov.

Článok III. Vaše práva

Vaším právom je požiadať Prevádzkovateľa o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému Prevádzkovateľovi.

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Prevádzkovateľa. S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail alebo na sídlo našej spoločnosti:
Cofficon s.r.o.
Lužná 4000/7
851 04 Bratislava
Slovenská republika

V Bratislave, dňa 16.3.2023

Cofficon s.r.o.
Zuzana Nagy, konateľ