Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Cofficon s.r.o. na predaj tovaru a prevádzkovanie internetového obchodu

Článok I. Úvodné ustanovenia & upozornenenia & vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) stanovujú najmä všeobecné pravidlá pre predaj tovaru spoločnosťou Cofficon s.r.o., so sídlom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 147349/B, IČO: 52711331, DIČ: 2121120573, IČ DPH: SK2121120573, IBAN: SK48 0900 0000 0051 6546 8747 ako predávajúcim, či dodávateľom na základe kúpnej alebo inak označenej zmluvy, či objednávky, na ktorú sa tieto VOP vzťahujú, pri predaji tovaru alebo služby dodaného spoločnosťou Cofficon s.r.o..

Predávajúcim sa pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov rozumie obchodná spoločnosť Cofficon s.r.o., IČO: 52711331, so sídlom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 147349/B (ďalej len ako „Predávajúci“).

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) prevádzkuje Predávajúci na svojej webovej stránke www.cafefrei.sk a to v oblasti predaja káv a príslušenstva.

Kupujúcim sa pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov rozumie (podľa zákona číslo 102/2016 Z.z.) fyzická osoba, nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania. Zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho – nespotrebiteľa, podnikateľa sa riadi ustanoveniami z.č. 513/1991 Zb., platným slovenským poriadkom a ustanoveniami príslušnej uzatvorenej zmluvy, ktorá má prednosť pred týmito VOP (ďalej len ako „Kupujúci“).

Zmluvnými stranami sa pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov rozumie Predávajúci a Kupujúci.

Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvárané a riadia sa ustanoveniami týchto VOP, reklamačným poriadkom Predajcu, ustanoveniami uzatvorenej zmluvy, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Predajca uvádza, že všetky zmluvné a iné vzťahy medzi ním a Kupujúcim sú uzatvárané a riadia sa podľa slovenských právnych predpisov, t.j. rozhodným právom je slovenské a zároveň v prípade akýchkoľvek budúcich súdnych sporov je príslušnosť všeobecného súdu určená sídlom Predajcu. Zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, a ktorý nie je upravený v týchto VOP sa riadi z.č. 40/1964 Z.z., z.č. 102/2014, z.č. 250/2007.

Zmluvou sa pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov rozumie platný uzatvorený zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že o Zmluvu ide aj vtedy, ak sa jedná o akékoľvek písomne potvrdené oferty medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Zmluvu uzatvorenú medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možné meniť len písomne a po vzájomnej dohode.

Objednávka sa považuje za úplnú a dokončenú vyplnením všetkých povinných polí v objednávkovom formulári a stlačením tlačidla „Záväzne objednávam s povinnosťou platby“.

Tovarom a službou Predajcu sa pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov rozumejú všetky poskytované produkty a služby Predajcu.

Kupujúci Uzatvorením zmluvy s Predávajúcim, súhlasí a akceptuje tieto VOP, Reklamačný poriadok a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Článok II. Objednanie tovaru & uzatvorenie a odstúpenie od zmluvy & platba & dodanie a vrátenie tovaru

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká a zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom, keď Predávajúci objednávku Kupujúceho akceptuje zaslaním potvrdenia na e-mail Kupujúceho.

Akceptáciou objednávky (Kupujúceho) zo strany Predávajúceho sa považuje zmluva za platne uzatvorenú, čím vzniká záväzok Kupujúceho uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v prospech Predávajúceho, Predávajúcemu vzniká záväzok zabezpečiť tovar v dohodnutej kvalite a kvantite.

Cena za tovary a služby Predávajúceho uvádzaná v e-shope je konečná a to vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ sa neuvádza inak, je platná v čase záväzného objednania tovaru a služby. Kupujúci vyslovuje súhlas s jej výškou záväzným potvrdením objednávky.

Po záväznom potvrdení a odoslaní objednávky Kupujúcim v e-shope Predávajúceho bude Kupujúcemu zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý potvrdzuje doručenie objednávky Kupujúceho, nie je však potvrdením a akceptáciou samotnej objednávky zo strany Predávajúceho. Pre Kupujúceho sa objednávka stáva záväznou s povinnosťou platby momentom jej odoslania zo strany Kupujúceho. Predávajúci po preverení skladových zásob potvrdí samostatným e-mailom objednávku Kupujúceho. Za platnú objednávku zo strany Kupujúceho sa považuje úplná objednávka, t.j. taká, ktorá obsahuje všetky povinné polia v objednávkovom formulári. V prípade neúplnej objednávky Predávajúci vynaloží úsilie na kontaktovanie Kupujúceho za účelom doplnenia chýbajúcich údajov objednávky zo strany Kupujúceho. Okamihom, kedy Kupujúci doplní chýbajúce údaje a doručí ich Predávajúcemu sa považuje objednávka za úplnú. V prípade nedostupnosti tovaru môže Predávajúci na základe individuálnej dohody s Kupujúcim a preverenia u externých dodávateľov a skladov daný tovar objednať, pričom predpokladaný termín doručenia a vybavenia objednávky bude Kupujúcemu oznámený na základe dostupných informácii, ktorými Predávajúci disponuje od externých dodávateľov. Do poznámky pri objednávke môže Kupujúci napísať svoje špecifické požiadavky (darčekové balenie, karta prianí a pod.). Predávajúci má výhradne právo objednávku Kupujúceho dodatočne autorizovať telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Za svoje uvádzané údaje zodpovedá Kupujúci, v prípade chybne uvedených platobných údajov zodpovedá za škodu sám Kupujúci, v prípade zle zadaných údajov potrebných k doručeniu objednávky Kupujúceho znáša opakované náklady na doručenie Kupujúci, pričom toto nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy z jeho strany.

Tovar je možné si telefonický rezervovať u Predajcu. V tomto prípade sa nejedná o objednávku tovaru, ale len o rezerváciu tovaru v kamennej predajni Predávajúceho.

Na základe kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim je vystavená Kupujúcemu faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Faktúra je súčasťou každej objednávky, pokiaľ Kupujúci nepožiadal, aby nebola súčasťou objednávky (darčekové balenie a pod.). V prípade, ak Kupujúci zistí akýkoľvek nesúlad či už v jeho prospech alebo neprospech (cena, kvantita tovaru a podobne) vystavenej faktúry Predávajúcim s reálnym stavom objednávky Kupujúceho, ktorú si prevzal je potrebné o tom bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) Predávajúceho informovať, v opačnom prípade zodpovedá za škodu alebo právne následky.

Kupujúci je o odoslaní objednávky informovaný prostredníctvom e-mailu od Predávajúceho a to na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.

Objednávka je expedovaná Predávajúcim, v čo najkratšom čase po jej potvrdení v závislosti na kapacite Predávajúceho a dostupnosti objednaného tovaru. Pri tovare dostupnom s označením „na sklade“ je objednávka expedovaná Predávajúcim do 3 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Samotný termín doručenia Kupujúcemu závisí od momentu, kedy si doporučenú zásielku Kupujúci prevezme. Kupujúci je o dostupnosti informovaný prostredníctvom e-mailu od Predávajúceho, ktorým potvrdzuje objednávku zadanú Kupujúcim. Doba doručenia objednávky by nemala v celom rozsahu presiahnuť 15 dní od potvrdzujúceho e-mailu Predávajúcim. Pri tovare dostupnom s poznámkou „neznáma doba dodania“ je tovar objednávaný samotným Predávajúcim a teda nie je k dispozícii ihneď a jeho doba dodania nie je známa. V prípade záujmu môže Kupujúci zanechať svoj e-mail Predávajúcemu, ktorý mu pošle notifikačný e-mail s predpokladanou dostupnosťou produktu. Pri tovare s označením „na objednávku“ je termín dodania neznámy a predpokladaný dátum dodania nie je záväzný, o stave objednávky bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať e-mailom, v prípade neprimeraného predlženia lehoty na doručenie objednávky je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pri tovare s označením „nedostupné“ nie je tovar k dispozícii a Predávajúci nevie zaručiť jeho dodanie resp. nepozná dĺžku dodania ku Kupujúcemu, v takomto prípade môže Kupujúci zanechať e-mail Predávajúcemu, ktorý ho bude informovať o dostupnosti produktu, takáto správa má len informatívny charakter a nejde o záväznú objednávku. V prípade ak dôjde pri objednávkach k predĺženiu lehôt Predávajúci musí o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ by došlo k neprimeranému predlžovaniu lehoty na doručenie objednávky Kupujúceho, ten má právo od zmluvy odstúpiť.

Objednávku je možné zrušiť zo strany Predávajúceho v týchto prípadoch:

 • kupujúci pri svojej objednávke nedodal úplné, pravdivé či presné údaje;
 • kupujúci si svoju objednávku neprevzal;
 • kupujúci si objednal tovar, ktorý sa už nevyrába alebo je trvalo nedostupný (v takomto prípade Predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom ďalšieho postupu, avšak zvyšný dostupný tovar z objednávky Kupujúceho nie je Predávajúci oprávnený zrušiť.

Objednávku si môže Kupujúci vyzdvihnúť osobne v kamennej predajni Predávajúceho na adrese: Palatínova 1038/41, 945 01 Komárno, Slovenská republika počas otváracích hodín v pondelok a utorok od 07:00 do 19:00, v stredu až piatok od 07:00 do 20:00, v sobotu od 08:00 do 20:00 a v nedeľu od 09:00 do 19:00, v tomto prípade Kupujúcemu príde notifikačný e-mail o tom, že jeho objednávka je pripravená k vyzdvihnutiu. Lehota na vyzdvihnutie objednávky je 5 dní a po vzájomnej dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim môže byť predĺžená o ďalších 5 dní a to aj opakovane. V prípade ak si Kupujúci objednávku pripravenú na osobný výdaj na odbernom mieste neprevezme v lehote, je Predávajúci oprávnený tento tovar ponúkať ďalej na predaj a objednávku zrušiť. V cene uvedenej v objednávke nie sú započítane náklady na dopravu a balenie tovaru.

Predajca doručuje svoj tovar v rámci Slovenskej republiky.

Náklady na dopravu a balné hradí Kupujúci a to konkrétne výberom typu dopravy pri zadávaní objednávky, v závislosti od typu dopravy bude pripočítaná cena za dopravu a balné. Pri všetkých typoch dopravy objednávky je Kupujúci povinný počkať na notifikačný e-mail, SMS Predávajúceho, Kuriéra, Prepravcu o tom, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie, bude sa doručovať. V prípade druhu platby „na dobierku“ je Kupujúci povinný uhradiť objednávku pri doručovaní a to buď hotovostne alebo kartou, v závislosti od možnosti prepravcu, kuriéra.

Pri preberaní objednávky je Kupujúci povinný skontrolovať jej celkový stav, či je doručovaná objednávka v poriadku (poškodenie obalu, poškodenie priamo doručovaného tovaru). V prípade, ak je doručovaná objednávka poškodená je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť priamo na mieste prepravcovi, kuriérovi a spísať s ním protokol o zistených poškodeniach a vadách doručovanej objednávky, ku ktorým došlo počas prepravy. V prípade, ak Kupujúci neuplatní túto výhradu a nespíše s prepravcom, kuriérom protokol o vadách a poškodeniach, Predávajúci eventuálne reklamácie z tohto dôvodu už neskôr neuzná.

Na Kupujúceho vlastnícke právo tovaru uvedeného v jeho objednávke prechádza jej zaplatením a prevzatím.

Kupujúci umožňuje za objednávku zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom prevzatí objednávky Kupujúcim na výdajnom mieste – kamenná predajňa Predávajúceho alebo prepravcovi, kuriérovi pri doručovaní objednávky Kupujúcemu;
 • platba na dobierku pri doručovaní objednávky kuriérom, prepravcom, táto služba je dostupná len na území Slovenskej republiky;
 • platba prevodom na bankový účet Predávajúceho pri nákupe Kupujúci uhradí celkovú cenu za svoju objednávku podľa presných pokynov zobrazených na e-shope;
 • platba online prostredníctvom platobnej brány Global Payments;
 • platba darčekovým poukazom.

Predávajúci je oprávnený a to v individuálnych prípadoch a podľa vlastného uváženia pýtať od Kupujúceho preddavok za jeho objednávku.

Kupujúci – spotrebiteľ môže od platne uzatvorenej zmluvy s Predávajúcim odstúpiť do 14 dní odo dňa doručenia jeho Objednávky a to bez udania dôvodu (podľa z.č. 102/2014 – § 7 a násl.). V takomto prípade je potrebné, aby Kupujúci v lehote 14 dní doručil Predávajúcemu Formulár na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy a to buď s tovarom alebo samostatne, poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo na jeho e-mailovú adresu: reklamacie@cafefrei.sk. Formulár na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy je dostupný na webovej stránke Predávajúceho, v prípade chýbajúceho Formuláru nie je Predávajúci povinný akceptovať odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. Kupujúci je povinný vracaný tovar vrátiť do 14 dní odo dňa jeho doručenia – prevzatia. Vracaný tovar nesmie byť poškodený, otvorený, ani inak znehodnotený, musí obsahovať kompletnú príbalovú a inú dokumentáciu, ktorá tvorí súčasť jeho balenia, pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale. Odstúpiť od uzatvorenej zmluvy vie Kupujúci, pokiaľ tovar nakúpil cez e-shop (akýkoľvek spôsob dopravy a vyzdvihnutia, aj osobné vyzdvihnutie u predajcu) a teda sa uplatnia ustanovenia z.č. 102/2014, avšak toto neplatí pri rezervácii tovaru u Predajcu a následnom nákupe v kamennej predajni Predávajúceho alebo pri priamom nákupe v kamennej predajni Predávajúceho. V prípade ak by bol vracaný tovar Kupujúceho nekompletný, poškodený Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho sumu vo výške, ktorá priamo zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru, ktorého sa to týka. Predávajúci je povinný bezodkladne, ale najneskôr však do 15 dní odo dňa doručenia formuláru na odstúpenie vrátiť Predávajúcemu všetky platby viažúce sa k objednávke Kupujúceho, ktoré uhradil v prospech Predávajúceho a to aj vrátene všetkých služieb, za ktoré Kupujúci zaplatil (balné, poštovné). Náklady (poštovné, balné, iné) spojené s vrátením tovaru, ktorý zakúpil Kupujúci znáša on sám. V prípade, ak by Kupujúci nevrátil tovar po odstúpení zmluvy včas a nesplnil si svoju povinnosť, Predávajúci je opravený svoj nárok vymáhať všetkými právnymi prostriedkami, ktoré mu poskytuje platný právny poriadok v Slovenskej republike.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže od uzatvorenej zmluvy odstúpiť:

 • ak si objednal tovar, ktorý je vyrobený na mieru alebo ide o tovar ktorý bol zhotovený alebo modifikovaný podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho;
 • v prípade ochrany zdravia (poškodený kolok, poškodený vnútorný obal);
 • v prípade poškodeného obalu;
 • v osobitných prípadoch vzájomne dohodnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Dôvody, pre ktoré môže od platne uzatvorenej zmluvy odstúpiť Predávajúci sú:

 • kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu v Predávajúcim uvádzanej lehote a podľa pokynov;
 • tovar je trvalo nedostupný;
 • zásoby Predávajúceho sú vypredané;
 • skončenie výroby tovaru, ktorý Kupujúci dopytuje;
 • nastali také okolnosti na strane Predávajúceho, ktoré úplne alebo čiastočne a to aj napriek vynaloženiu jeho úsilia a snahe mu znemožnili plniť zo zmluvy a požadovať od neho plniť zo zmluvy by nebolo spravodlivé.

Článok III. Zľavy, akcie, akciové ponuky

Zľavy, zľavové kupóny, promo kódy nie je možné kombinovať, kumulovať. Pri jednom nákupe je možné uplatniť vždy len jednu zľavu. Pokiaľ Kupujúci neuplatní zľavový kupón, promo kód priamo pri zadávaní objednávky, neskôr už nie je možné zľavu uplatniť. Pri marketingových promo akciách nie je právny nárok na kompenzáciu v prospech Kupujúceho v prípade nedostupnosti reklamných predmetov, darčekov nakoľko zásoby sú limitované. Všetky zľavy, promo akcie, akcie, bonusy sú limitované časovo a objemovo a to do vypredania zásob.

Zákaznícka registrácia na webovej stránke Predávajúceho nie je povinná. Kupujúci registráciou získava zákaznícke výhody:

 • kompletná história objednávok a sledovanie stavu objednávky v reálnom čase;
 • zasielanie newsletteru na e-mailovú adresu Kupujúceho;
 • prístup k zľavám.

Článok IV. Platnosť a účinnosť & záverečné ustanovenia

Spracovanie a ochrana osobných údajov Kupujúceho je uvedená na webovej stránke e-shopu Predávajúceho v samostatnej sekcii pod názvom „Osobné údaje“.

Reklamačný poriadok je uvedený na webovej stránke e-shopu Predávajúceho pod názvom „Reklamačný poriadok“, ktorého obsahom sú aj záručné podmienky na tovar Predávajúceho.

V prípade vyššej moci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia ani Kupujúci ani Predávajúci. V prípade, že takáto udalosť nastane sú obe zmluvné strany bezodkladne povinné o tom informovať druhú zmluvnú stranu.

Zmluvné strany si môžu po vzájomnej dohode upraviť práva a povinnosti odchýlne od týchto VOP.

Rozhodným právom je slovenské právo platné na území Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že právomoc súdov je daná sídlom Predávajúceho, s čím Kupujúci výslovne súhlasí.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 16.03.2023 a Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu. VOP sa riadia platným právnym poriadkom SR.

Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.

Neúčinnosť alebo neplatnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť zvyšných ustanovení VOP. Zmluvné strany sa pre prípad neplatnosti niektorého z ustanovení VOP zaväzujú takéto neplatné ustanovenie nahradiť formou uzavretia dodatku k  Zmluve, ktoré bude nahrádzať takéto neplatné ustanovenie platným ustanovením spĺňajúcim účel nahrádzaného ustanovenia, na ktorom sa Zmluvné strany dohodnú dodatkom k Zmluve.

V prípade akýchkoľvek sporov medzi zmluvnými stranami sa dohodli riešiť spory prednostne zmierlivo. V prípade ak nedôjde k urovnaniu sporu zmierlivou cestou príslušným na prejedanie sporu bude súd v sídle Predávajúceho.

Dozor nad obchodnou činnosťou Predávajúceho vykonáva: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj.

V Bratislave, dňa 16.3.2023

Cofficon s.r.o.
Zuzana Nagy, konateľ